Przedszkole Miejskie nr 9 w Pruszkowie
Strona głowna  /  Statut przedszkola
Statut przedszkola

Statut Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie

 

Rozdział 1 

Informacje o przedszkolu

 

§1

 1. Przedszkole Miejskie nr 9 w Pruszkowie, zwane dalej „przedszkolem”, jest publicznym przedszkolem  wielooddziałowym.
 2. Siedzibą przedszkola jest budynek wolnostojący w Pruszkowie przy ul. Moniuszki nr 9.

§2

 1. Organem prowadzącym przedszkola jest miasto Pruszków.
 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem  pełni  Kurator Oświaty w Warszawie.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta Pruszkowa, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy miasta Pruszkowa.

§3

 1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów samorządowych na podstawie Uchwały Nr  L/454/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r.
 2. Obsługę finansowo – księgową, organizacyjną i administracyjną przedszkola na podstawie Uchwały Nr XXV.267.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 grudnia 2016r. prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie.
 3. Zakres obsługi określa statut Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie stanowiący załącznik do Uchwały Nr  XXV.267.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 grudnia 2016r.
 4. Przedszkole  używa  pieczęci nagłówkowej  z pełną nazwą i adresem siedziby o treści:

Przedszkole Miejskie Nr 9

ul. Moniuszki 9

05-800 Pruszków

tel: 022 758 68 53

 1. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji skróconych nazw przedszkola - PM 9  w Pruszkowie i PM 9.
 2. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej, a w zakresie odpłatności, żywienia w formie elektronicznej i wyposażenia w formie papierowej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

§4

 1. Przedszkole zapewnia  wyżywienie.
 2. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:
  1. śniadanie;
  2. obiad;
  3. podwieczorek.
 3. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 4. Jadłospisy planowanych posiłków ustala samodzielny referent d.s. ekonomicznych i żywienia  w uzgodnieniu z kucharzem,  a zatwierdza dyrektor.
 5. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom z co najmniej dwu dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem tablicy ogłoszeń dla Rodziców.
 6. Przedszkole nie prowadzi diet. Na wniosek rodziców poparty zaleceniem lekarza przedszkole eliminuje z żywienia uczulające dziecko produkty i w miarę możliwości zastępuje je innymi.
 7. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:
  1. dla dzieci 6-letnich realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
  2. dla dzieci 3 – 5 letnich w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego od godz. 8.00 do godz. 13.00 tj. 5 godzin dziennie.
 8. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez  osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia przedszkolnego, zajęcia otwartego itp. Zgodę na nagrywanie w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.

§5

 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Pruszkowa.
 2. W przypadku większej ilości kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.   Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.  poz. 59,z późn. zm.);
  2. aktualnej Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez miasto Pruszków.
 5. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny ,,deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego’’ w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 6. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor przedszkola.

 

Rozdział 2 

Cele i zadania przedszkola

 

§6

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania  profilaktyczno-wychowawcze.
 2. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka  w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.
 3. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
 4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
  1. pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci; 
  2. promowanie zdrowego stylu życia i  przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;
  3. organizowanie w uzgodnieniu z rodzicami nauki religii;
  4. umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem szkolnym;
  5. udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  6. organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;
  7. umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
  8. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w  przedszkolu

§7

 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.
 3. Nauczyciele i specjaliści w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.
 4. Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.
 5. Obserwacje psychologiczno-pedagogiczne dokumentowane są za pomocą arkuszy obserwacji dziecka, kart pracy dziecka, testów gotowości szkolnej, indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dzieci bez orzeczenia, a dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego za pomocą indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych, dzienników zajęć prowadzonych przez specjalistów: psychologa i logopedy.
 6. Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
 8. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 9. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom dzieci i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

§8

 1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
 2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:
  1. realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2. dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych;
  3. zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne.
 3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

§9

 1. Przedszkole organizuje zajęcia religii.
 2. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
 3. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
 4. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§10

 1. Zadania przedszkola realizowane są  w szczególności w formie zajęć organizowanych  przez nauczycieli i specjalistów, a także swobodnych zabaw dzieci;
 2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
  1. możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
  2. specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;
  3. potrzebę prowadzenia diagnozy i  obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;
  4. organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;
  5. organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na świeżym  powietrzu;
  6. wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.
 3. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
  1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
  2. informuje na bieżąco o rozwoju i postępach dziecka;
  3. uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;
  4. uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

 

Rozdział 3 

Organy przedszkola

 

§11

 1. Organami przedszkola są:
  1. dyrektor;
  2. rada pedagogiczna;
  3. rada rodziców

§12

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:
  1. kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym zarządza;
  2. kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;
  3. organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
  4. dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Pruszków;
  5. przewodniczącego rady pedagogicznej;
  6. organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola.
 3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.
 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
  2. przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola;
  3. występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.
 5. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola i realizacji przypisanych jej zadań.
 6. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
 7. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.
 8. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną przedszkola i rodzicami.
 9. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

§13

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie”, który określa:
  1. organizację zebrań;
  2. sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;
  3. sposób dokumentowania działań rady;
  4. wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.
 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 6. Osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobowe dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.
 7. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:
  1. planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
  2. okresowa, roczna analiza, ocena stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych, materialnych warunków pracy przedszkola;
  3. ustalanie organizacji wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  4. planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami wychowanków;
  5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.
 8.  Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza:
  1. program rozwoju placówki;
  2. roczny plan pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej przedszkola;  
  3. statut przedszkola;
  4. innowacje i eksperymenty pedagogiczne;
  5. plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 9. Rada Pedagogiczna opiniuje:
  1. organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
  2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień;
  3. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§14

 1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 3. Kadencja Rady Rodziców trwa  jeden rok. 
 4. Radę Rodziców stanowią delegaci rad oddziałowych rodziców – po jednym z każdego oddziału.
 5. Rada oddziałowa rodziców składa się z trzech osób i jest wybierana przez zebrania rodziców wychowanków danej grupy w głosowaniu tajnym.
 6. Rada Rodziców wybiera ze swego składu:
  1. przewodniczącego;
  2. zastępcę;
  3. sekretarza.
 7. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor przedszkola.
 8. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.
 9. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.
 10. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.
 11. Rada Rodziców w szczególności:
  1. może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
  2. opiniuje pracę nauczyciela przy ubieganiu się o awans zawodowy;
  3. może występować do Rady Pedagogicznej w sprawie podejmowania uchwał o wprowadzeniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
  4. może przedstawiać wnioski do planu finansowego przedszkola.
 12. Przedstawiciele Rady Rodziców uczestniczą w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola.
 13. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej    połowy uprawnionych. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z prawem lub interesem przedszkola, dyrektor zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę do decyzji organu prowadzącego.
 14. Dokumentacja Rady Rodziców jest przechowywana w pokoju dyrektora przedszkola.

§15

 1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
 2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

§16

 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
 2. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
 3. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
 4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1 - 3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy przedszkola

 

§17

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.
 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody  oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:
  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;
  2. zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.
 3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 5. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane  zajęcia poza terenem przedszkola.
 6. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców

§18

 1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
  1. dzieci są przyprowadzane w godzinach od 6.30 - 8.15 i odbierane  w godzinach 15.00 - 17.00 przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź upoważnioną przez nich na piśmie osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;  
  2. rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzający dzieci w godzinach 6.30 - 7.00 rozbierają je w szatni i przekazują bezpośrednio dyżurującemu nauczycielowi w dyżurującej grupie,  
  3. rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzający dzieci w godzinach 7.00 - 8.15 uczestniczą w ich rozbieraniu w szatni (pomagają lub obserwują samodzielne rozbieranie), a następnie przekazują je osobie dyżurującej , która pilotuje dziecko do danej grupy,   
  4. odbierane z przedszkola dzieci są przekazywane rodzicom (prawnym opiekunom) bezpośrednio przez dyżurującego w godzinach 15.00 - 17.00   w szatni pracownika obsługi.
 2. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z   przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. Dziecko może  przebywać  w  przedszkolu  w  godzinach  określonych  przez rodziców we „wniosku   o   przyjęcie    dziecka    do    przedszkola” lub w „deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
 4. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane w godzinach ustalonych w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.
 5. Dyżurujący w szatni pracownik ma obowiązek osobiście sprawdzić, kto odbiera dziecko z przedszkola.
 6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.

§19

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
  1. znajomości realizowanych programów i planów zajęć;
  2. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
  3. pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;
  4. zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal pobytu,  organizacją uroczystości, wycieczek i dodatkowych zajęć;
  5. wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.
 2.  Obowiązkiem rodziców jest:
  1. przestrzeganie statutu Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie;
  2. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców przedszkola;
  3. punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;
  4. terminowe uiszczanie uchwalonej przez Radę Miejską w Pruszkowie opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz ustalonych przez przedszkole kosztów żywienia dziecka;
  5. usprawiedliwianie nieobecności dziecka 6 – letniego;
  6. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
  7. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce umożliwiające dziecku pełną aktywność na zajęciach;
  8. informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;
  9. współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 3. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami:
  1. zebrania ogólne, co najmniej raz w roku;
  2. zebrania oddziałowe, co najmniej dwa razy w roku;
  3. konsultacje indywidualne, zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany miesiąc;
  4. uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;
  5. zajęcia otwarte dla rodziców, co najmniej raz w roku;
  6. zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci;
  7. kącik informacji dla rodziców;
  8. wystawy prac plastycznych dzieci.

§20

 1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku  w godzinach określonych w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Dyrektor przekazuje rodzicom informację o przerwie w pracy przedszkola, w terminie do 31 marca roku szkolnego, którego przerwa dotyczy.
 4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki  oraz oczekiwań rodziców.
 5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny złożony     z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
 6. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 7. W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.
 8. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

§21

 1. Usługi świadczone przez przedszkole dla dzieci 3 – 5 letnich wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego podlegają opłacie określonej w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Pruszkowie.
 2. Usługi wymienione w ust. 1 obejmują:
  1. realizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:
   1. rozwijania uzdolnień,
   2. kształtowania twórczych postaw,
   3. adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
   4. wspierania indywidualnych zainteresowań,
  2.   organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;
  3.   prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających.
 3. Opłata, za świadczenie usług, o których mowa w ust. 2, za jedną godzinę wychowania i opieki w przedszkolu, poza czasem realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł.
 4. Opłata, o której mowa w ust. 2 obejmuje koszty pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach porannych tj. od godz. 6.30 do 8.00 oraz po godzinie 13.00 i nie obejmuje kosztów żywienia i kosztów zajęć dodatkowych, organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców/opiekunów.
 5. Opłata naliczana jest za czas pobytu zarejestrowany w elektronicznym systemie ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. Dzienny czas pobytu dziecka poza godzinami realizacji podstawy programowej liczony jest minutowo. Miesięczny czas pobytu stanowi sumę minut ze wszystkich dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do rejestrowania godziny wejścia i wyjścia dziecka w elektronicznym systemie ewidencji. Brak zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem opłaty za dany dzień według maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola, z odliczeniem 5 godzin na realizację podstawy programowej.
 7. Wysokość miesięcznej opłaty określonej w ust. 2 jest zaokrąglana do 1,00 zł.
 8. Opłata, o której mowa w ust. 2 pobierana jest z dołu do 8 dnia następnego miesiąca.
 9. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 podlega waloryzacji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2013r. poz. 827).
 10. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć obecność dziecka w danym dniu.

§22

 1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników.
 2. Koszty wyżywienia dziecka w całości pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów.
 3. Pracownicy kuchni pokrywają koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, pozostali pracownicy oprócz kosztów produktów pokrywają koszty przygotowania posiłków w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Pruszkowa.
 4. Za jeden posiłek (obiad) pobiera się opłatę w wysokości 50% dziennej stawki żywieniowej, za dwa posiłki ( śniadanie i obiad ),  80% stawki dziennej.
 5. W przypadku nieobecności korzystającego z żywienia dziecka lub pracownika kuchni przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową, a w przypadku pozostałych pracowników także koszty przygotowania posiłków.
 6. Opłata, o której mowa w ust. 1 pobierana jest z góry do 8-go dnia każdego miesiąca.
 7. Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 1 dokonywany jest z dołu, poprzez odliczenie go od opłaty za następny miesiąc. 
 8. Zwroty opłaty, o której mowa w ust. 1 za dzieci odchodzące z przedszkola dokonywane są w terminie 6–ciu  miesięcy od dnia rezygnacji bądź ukończenia przedszkola. Po upływie tego terminu w/w należności są przeksięgowywane na dochody przedszkola.

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i pracownicy przedszkola

 

§23

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 2. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:
  1. nauczyciel wychowania przedszkolnego;
  2. nauczyciel psycholog;
  3. nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;
  4. nauczyciel logopeda.
 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 4. Do zakresu zadań nauczyciela przedszkola należy:
  1. rzetelne realizowanie zadania związanego z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;
  2. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem;
  3. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
  4. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
  5. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
  6. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;
  7. współdziałanie z rodzicami / prawnymi opiekunami/ w sprawach wychowania i   nauczania dzieci;
  8. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  9. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.
 5. Zakres zadań psychologa i logopedy w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 §24

 1. W przedszkolu zatrudnia się pracownika administracyjnego pełniącego funkcję samodzielnego referenta d.s. ekonomicznych i żywienia,  podległego bezpośrednio dyrektorowi.
 2. Do podstawowych obowiązków w/w referenta należy:
  1. organizowanie i nadzorowanie pracy personelu obsługowego;
  2. prowadzenie dokumentacji finansowej i żywieniowej przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  3. zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych;
  4. załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń, ogrodu i sprzętu przedszkola ( remonty, przeglądy, konserwacja itp. );
  5. nadzorowanie utrzymania pomieszczeń w należytym stanie sanitarno – higienicznym;
  6. wykonywanie czynności związanych z:
   1. obiegiem pieniędzy,
   2. gospodarką materiałowo – magazynową,
   3. działalnością organizacyjno – gospodarczą,
   4. żywieniem dzieci i personelu.

 §25

 1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników obsługowych. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, a przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 2. Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela należy:
  1. pełnienie zadań opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci;
  2. utrzymanie w czystości pomieszczeń przedszkola;
  3. pomoc nauczycielowi w organizacji zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz w przygotowaniu dekoracji;
  4. zapewnienie warunków do bezpiecznej zabawy i czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie spacerów i wycieczek.
 3. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:
  1. utrzymywanie we wzorowej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń;
  2. prawidłowa organizacja posiłków dla dzieci, zgodna z zasadami higieny;
  3. pełnienie zadań obsługowych i opiekuńczych w stosunku do dzieci;
  4. właściwe korzystanie ze sprzętu (zgodne z instrukcjami obsługi i zasadami BHP) i ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie placówki.
 4. Do obowiązków kucharza i pomocy kucharza należy:
  1. sporządzanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi dla dzieci 3-6 letnich, określonych odrębnymi przepisami;
  2. przestrzeganie rygorów sanitarnych podczas obróbki produktów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków;
  3. właściwe porcjowanie i estetyczne podawanie posiłków;
  4. utrzymanie we wzorowej czystości pomieszczeń bloku żywieniowego i pomieszczeń magazynowych oraz sprzętu i naczyń kuchennych;
  5. przygotowywanie i przechowywanie próbek żywieniowych, zgodnie z wymaganiami SANEPID-u;
  6. właściwe, zgodne z instrukcjami i zasadami BHP korzystanie ze sprzętu AGD i ponoszenie odpowiedzialności w tym zakresie.
 5. Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowiskach starszego woźnego i konserwatora należy:
  1. dbanie o budynek przedszkola i przyległy teren wraz ze sprzętem, zabezpieczenie przed kradzieżą i innymi nieprzewidzianymi wypadkami;
  2. pomoc przy zakupie i dostarczaniu do placówki artykułów żywnościowych i innych wg bieżących potrzeb;
  3. dbanie o sprawne funkcjonowanie instalacji c.o. oraz wodno – kanalizacyjnej, dokonywanie bieżących napraw sprzętu i urządzeń;
  4. wykonywanie prac porządkowo – gospodarczych w piwnicach budynku i na terenie ogrodu przedszkolnego.
 6. Do obowiązków dozorcy nocnego należy:
  1. nadzór nad mieniem placówki – zarówno budynku jak i terenu;
  2. utrzymanie czystości wokół budynku;
  3. pielęgnowanie roślin na terenie ogrodu.

§26

 1. Szczegółowe zakresy obowiązków dla nauczycieli pracowników administracyjno – obsługowych ustala dyrektor przedszkola. Wszyscy pracownicy wykonują zadania wynikające z art. 100 i art. 211 Kodeksu pracy.


Rozdział 6  

Prawa i obowiązki dzieci

 

§27

 1.  Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;
  2. organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy  i ochrony zdrowia;
  3. życzliwego i podmiotowego traktowania;
  4. przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
  5. sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
  6. pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.

 §28

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
  1. uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
  2. respektowania poleceń nauczyciela;
  3. kulturalnego odnoszenia  się do rówieśników i osób dorosłych;
  4. dbania o czystość i higienę osobistą;
  5. dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience.

§29

 1. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko 3 – 5 letnie z listy wychowanków przedszkola w przypadkach:
  1. nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej 30 dni i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności;
  2. stwierdzenia, że dziecko zostało przyjęte do przedszkola na podstawie fałszywego oświadczenia rodziców lub poświadczenia przez rodziców nieprawdziwych danych we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;
  3. zalegania z odpłatnością za przedszkole dłużej niż dwa miesiące.
 2. Rodzice mogą zrezygnować z miejsca w przedszkolu z końcem miesiąca po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe

 

§30

 

Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

 

§31

 

Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów przedszkola

 

§32

 

Tekst statutu jest publikowany na stronie internetowej przedszkola.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-13