Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 9 w Pruszkowie

Dekl. dostępności

Wstęp deklaracji


Przedszkole Miejskie nr 9 w Pruszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://przedszkole-9.eprzedszkola.pl

 

 

Dane teleadresowe jednostki


Przedszkole Miejskie nr 9 w Pruszkowie

05-800 Pruszków, ul. Moniuszki 9

tel: 22 758 68 53

e-mail: pm9@miasto.pruszkow.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 

Powody wyłączenia


 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Ułatwienia na stronie internetowej


Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • podświetlane linki,
 • TAB – przejście do kolejnego elementu,
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu.

 

Data sporządzenia deklaracji:


Deklarację sporządzono dnia 2020-10-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sylwia Roguska 
e-mail: pm9@miasto.pruszkow.pl
telefon: 22 758 68 53

 

Procedura wnioskowo-skargowa


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna


 • Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy. Prowadzą do niego schody (5 stopni) bez podjazdu dla wózków. Dzwonek znajduje się po lewej stronie furtki na wysokości ok. 150 cm oraz po lewej stronie wejścia głównego na wysokości ok. 150 cm. Od strony dostaw kuchennych znajduje się wyjście, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 • Budynek jest dwupoziomowy, nie posiada wind osobowych, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Blok żywieniowy posiada korytarz, windę towarową oraz schody prowadzące do piwnicy.
 • Obiekt nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 • Przy budynku nie ma wydzielonych parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Osobą oddelegowaną do udzielania informacji jest dyrektor przedszkola.

 

Aplikacje mobilne


Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej